Algemene voorwaarden Paginas

Paginas.nl (hierna "Site") is een dienst van Jenda. Gebruik van Jenda en haar diensten betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden. Toegang tot en gebruik van Jenda en haar diensten is onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders wordt vermeld in aanvullende voorwaarden. Informatie over Jenda en haar diensten worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt. Door in te stemmen met onderstaande voorwaarden zegt de gebruiker toe de voorwaarden te hebben gelezen, en hiermee akkoord te zijn gegaan.


1. Inhoud

1.1 Jenda biedt slechts een dienst die gebruikers kunnen gebruiken om inhoud op het internet te plaatsen. Jenda reguleert de communicatie tussen gebruikers niet inhoudelijk, en is niet verantwoordelijk voor uitspraken gedaan door gebruikers van de site.

1.2 Alle websites onder paginas.nl die volgens Jenda misleidend, gewelddadig, erotisch, racistisch of discriminerend van aard zijn zullen na de ontdekking ervan door Jenda worden verwijderd.

1.3 De gratis versie is niet te gebruiken voor commercieele doeleinden (voor bedrijven is er de premium versie).

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Jenda ontmoedigd het plaatsen van informatie die beschermt is door intellectueel eigendomsrecht. Jenda zet zich hiervoor in door de mogelijkheid te bieden om illegale inhoud te melden, waarna deze verwijderd zal worden. Bij herhaaldelijke overtreding kan het account van een gebruiker ook verwijderd worden. Jenda controleert zelf niet op illegale content, en kan om die reden niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud, waaronder bestanden, gegevens en materialen, van de door gebruikers aangemaakt pagina’s

2.2 De informatie, namen, afbeeldingen, en logo's verband houdend met Jenda zijn eigendom van Jenda en mogen niet gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor is gegeven door Jenda.

2.3 De gebruiker verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Jenda of derden. De gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Jenda of werknemers zijn niet aansprakelijk te stellen voor enige schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.

3.2 Alhoewel Jenda al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. Er wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

3.3 Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Jenda gecorrigeerd zullen worden. Jenda is niet aansprakelijk voor misverstanden die ontstaan als gevolg van onopzettelijke onjuistheden of typefouten.

3.4 Jenda is niet aansprakelijk voor inhoud op websites van derden waarnaar toegang wordt verkregen door middel van (hyper)links op deze site

4. Betaling

4.1 De betaalde diensten die Jenda aanbied, met name “premium account”, worden per jaar of per half jaar vooruit betaald

4.2 Indien de gebruiker kiest voor automatische afschrijving, dan wordt het bedrag naar gelang de keuze van de gebruiker per jaar of per halfjaar automatisch afgeschreven. Tevens wordt de termijn stilzwijgend gelang de keuze van de gebruiker met een jaar of een half jaar verlengt. De gebruiker kan dit opzeggen door uiterlijk één maand van tevoren zijn/haar instellingen te wijzigen, of door schriftelijk contact op te nemen met Paginas over de stopzetting.

4. Privacy

Alle door u aan Jenda verstrekte gegevens, inclusief eventuele betalingsgegevens, zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en niet door Jenda aan derden worden bekendgemaakt tenzij dit nodig mocht zijn voor het verlenen van de diensten van Jenda.

5 Overige verplichtingen gebruiker

Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij de normale werking van deze Site niet zal storen door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten.

6. Overige bepalingen

6.1 Jenda behoudt zich het recht te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, afbeeldingen en logo's of diensten.

6.2 Jenda heeft het recht zonder opgaaf van redenen een pagina te weigeren of te verwijderen.

6.3 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.